കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Tuesday, February 9, 2021

Kerala Lotteries Result 09-02-2021 Sthree Sakthi Lottery SS-247

 Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Sthree Sakthi (SS-247) lottery Held on 09/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7500000/-
SD 248751 (THIRUVANANTHAPURAM)  

Consolation Prize ₹.8000/-
SA 248751   SB 248751   SC 248751   SE 248751   SF 248751   SG 248751   SH 248751   SJ 248751   SK 248751   SL 248751   SM 248751

2nd Prize ₹.1000000/-
SL 567001 (KOZHIKKODE)  

For the tickets ending with the following numbers

3rd  Prize ₹.5000/-
0029  1265  2057  2362  2442  2620  3237  4091  4195  4823  5044  5649  5751  6155  6431  6673  7831  8027

4th Prize ₹.2000/-
0556  1559  2625  4914  5145  6898  7629  7849  9697  9703

5th Prize ₹.1000/-
1784  2296  3070  3612  4142  4512  5243  5573  6069  6128  6519  6902  7064  7751  8029  9126  9270  9687

6th Prize ₹.500/-
0512  0668  1027  1052  1108  1371  1402  1448  2011  2020  2082  2212  2441  2494  2643  2693  2972  3326  3754  3755  4311  4329  4425  5029  5436  5814  5825  5909  6039  6098  6129  6176  6197  6310  6367  6640  6759  6853  6892  7140  7166  7228  8070  8516  8859  9085  9537  9926

7th Prize ₹.200/-
0291  1011  2243  2309  2882  3198  3605  3725  3907  3970  4251  4280  4883  5174  5182  5319  5719  5983  6082  6604  6846  6855  7116  7212  7371  7435  7555  7649  7803  7840  7937  7941  8209  8210  8297  8467  8738  9072  9152  9250  9282  9341  9530  9564  9771

8th Prize ₹.100/-
0150  0184  0348  0376  0430  0438  0518  0831  0899  0920  1061  1080  1087  1135  1148  1159  1243  1347  1409  1507  1616  1671  1726  1780  1825  1869  1892  1895  1911  2180  2205  2245  2297  2301  2406  2467  2585  2599  2606  2678  2758  2817  2949  3056  3187  3336  3370  3381  3402  3584  3602  3662  3677  3794  3952  4013  4080  4085  4302  4314  4382  4402  4462  4704  4730  4834  4887  4953  4984  5195  5237  5280  5454  5462  5527  5544  5567  5574  5575  5851  5852  5867  5994  6242  6291  6301  6315  6446  6447  6455  6601  6621  6746  6762  7000  7053  7058  7155  7362  7430  7524  7568  7879  7908  8114  8173  8652  8795  8908  9108  9168  9200  9220  9241  9411  9491  9499  9660  9829  9902


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.