കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Wednesday, February 10, 2021

Kerala Lotteries Result 10-02-2021 Akshaya Lottery AK-484

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Akshaya (AK-484) lottery Held on 10/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7000000/-
AV 248225 (KOTTAYAM)

Consolation Prize ₹.8000/-

AN 248225  AO 248225  AP 248225  AR 248225  AS 248225  AT 248225  AU 248225  AW 248225  AX 248225  AY 248225  AZ 248225

2nd Prize ₹.500000/-

AZ 342307 (THRISSUR)

3rd  Prize ₹.100000/-

AN 708582 (ADIMALY)  
AO 176766 (KANNUR)  
AP 179149 (KANNUR)  
AR 630112 (KASARAGOD)  
AS 506155 (PUNALUR)  
AT 165751 (KOZHIKKODE)  
AU 305885 (CHERTHALA)  
AV 649196 (KATTAPPANA)  
AW 538918 (IRINJALAKUDA)  
AX 425754 (PALAKKAD)  
AY 671028 (VADAKARA)  
AZ 209468 (THIRUVANANTHAPURAM)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-

0116  0262  1810  2275  3505  3559  3850  4144  4448  4585  4724  6560  6617  6806  7367  7451  7455  8845

5th Prize ₹.2000/-

0621  1117  5051  5287  6323  6361  7925

6th Prize ₹.1000/-

0038  0204  0617  0872  1042  1456  2338  2349  2386  2387  2729  2832  3429  4138  4578  5829  5950  6298  6337  7221  7473  7912  8192  9365  9402  9875

7th Prize ₹.500/-

0160  0340  0382  0585  0588  0698  0787  1113  1199  1221  1299  1517  1980  1998  2002  2020  2048  2095  2188  2328  2766  3165  3212  3282  3443  3454  3527  3623  3902  3947  4319  4343  4652  4683  4951  5019  5222  5238  5438  5477  5535  5762  5798  6048  6283  6811  6987  7057  7402  7460  7507  7532  7941  7968  8764  8782  8916  9100  9114  9372  9447  9525  9583  9865

8th Prize ₹.100/-

0012  0098  0276  0303  0324  0359  0387  0452  0509  0592  0610  0989  1109  1163  1470  1495  1528  1543  1580  1597  1679  1710  1807  1852  1937  2004  2007  2750  2785  2928  2987  3030  3348  3398  3400  3404  3415  3447  3501  3556  3701  3709  3748  3860  3893  4049  4054  4095  4454  4457  4537  4595  4601  4642  4854  4923  4932  5015  5047  5100  5181  5271  5334  5379  5394  5443  5494  5547  5576  5596  5601  5893  6152  6356  6498  6575  6604  6804  6847  6915  7032  7038  7219  7241  7290  7295  7364  7389  7685  7702  7709  7715  7798  7837  7875  8057  8059  8081  8158  8160  8253  8264  8488  8536  8752  8861  8866  9022  9094  9096  9111  9188  9296  9469  9496  9534  9586  9614  9633  9958


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.