കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thursday, February 11, 2021

Kerala Lotteries Result 11-02-2021 Karunya Plus Lottery KN-355

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Karunya Plus (KN-355) lottery Held on 11/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.8000000/-
PX 719721 (VADAKARA)

Consolation Prize ₹.8000/-
PN 719721  PO 719721  PP 719721  PR 719721  PS 719721  PT 719721  PU 719721  PV 719721  PW 719721  PY 719721  PZ 719721

2nd Prize ₹.1000000/-
PX 379880 (KOZHIKKODE)

3rd  Prize ₹.100000/-
PN 619744 (KOZHIKKODE)  
PO 145664 (KOLLAM)  
PP 732312 (ERNAKULAM)  
PR 769270 (ADIMALY)  
PS 203136 (KANNUR)  
PT 758510 (IRINJALAKUDA)  
PU 495446 (THAMARASSERY)  
PV 676427 (VAIKKOM)  
PW 261575 (ALAPPUZHA)  
PX 736903 (KATTAPPANA)  
PY 833686 (ADOOR)  
PZ 381840 (KOZHIKKODE)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0540  0963  1530  1620  1891  3215  3628  4318  4697  4953  5198  6586  8239  8712  9144  9158  9444  9869

5th Prize ₹.1000/-
0192  0266  0784  1092  1528  1706  2177  2360  2696  2754  2834  3151  3507  3679  4015  4395  4527  4686  4744  5502  5615  5995  6049  6403  7806  8009  8071  9105  9155  9601  9627  9771

6th Prize ₹.500/-
0072  0235  0395  0476  0520  0618  0641  1006  1063  1275  1537  1584  1800  1813  1883  2174  2244  2361  2467  2795  2836  2995  3023  3075  3149  3246  3518  3673  3927  3933  3972  4169  4180  4456  4562  4789  4792  5040  5056  5116  5264  5534  5598  5776  5821  5862  5905  5997  6175  6338  6344  6522  6761  6938  7248  7307  7315  7478  7554  7692  7731  7838  7854  7866  8074  8175  8379  8450  8603  8653  8677  8681  8962  9070  9170  9238

7th Prize ₹.100/-
0051  0121  0165  0206  0228  0241  0267  0314  0393  0424  0498  0521  0523  0645  0727  0817  1113  1219  1263  1473  1484  1516  1546  1630  1832  1966  1984  2227  2265  2374  2577  2591  2802  2961  2997  3077  3172  3251  3283  3335  3525  3577  3599  3635  3759  3800  3813  3820  3844  3908  4067  4191  4202  4203  4220  4252  4352  4434  4492  4519  4578  4881  4906  5045  5101  5163  5166  5173  5205  5259  5272  5415  5580  5703  5724  5869  6093  6228  6263  6294  6323  6335  6398  6414  6439  6488  6515  6520  6536  6544  6943  7011  7014  7164  7662  8121  8263  8316  8327  8388  8407  8436  8505  8593  8662  8876  8880  8910  8930  9173  9181  9309  9420  9433  9523  9702  9786  9846  9954  9986


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.