കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Saturday, February 13, 2021

Kerala Lotteries Result 13-02-2021 Karunya Lottery KR-486

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Karunya (KR-486) lottery Held on 13/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.8000000/-
KM 345728 (ERNAKULAM)

Consolation Prize ₹.8000/-
KA 345728  KB 345728  KC 345728  KD 345728  KE 345728  KF 345728  KG 345728  KH 345728  KJ 345728  KK 345728  KL 345728

2nd Prize ₹.500000/-
KC 548122 (ALAPPUZHA)

3rd Prize ₹.100000/-
KA 519903 (IRINJALAKUDA)  
KB 696086 (THAMARASSERY)  
KC 857204 (ERNAKULAM)  
KD 653460 (KANHANGAD)  
KE 739588 (CHERTHALA)  
KF 377267 (PALAKKAD)  
KG 740143 (NEYYATTINKARA)  
KH 201245 (MALAPPURAM)  
KJ 305577 (THRISSUR)  
KK 473585 (KANNUR)  
KL 801725 (THIRUVANANTHAPURAM)  
KM 445513 (KOTTAYAM)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0028  0150  0924  1759  2084  3363  3597  4173  5715  6501  7285  7559  7596  7694  7850  7931  8735  8740

5th Prize ₹.2000/-
0642  1793  2887  2954  6651  6760  6939  7378  8827  8974

6th Prize ₹.1000/-
1093  1326  1826  2402  2642  3320  4372  5525  6874  7058  7162  7666  9380  9920

7th Prize ₹.500/-
0289  0534  0569  0615  0895  1064  1337  1398  1448  1601  1660  2025  2072  2121  2276  2384  2427  2535  2699  2726  2993  3004  3219  3223  3362  3497  3625  3651  3840  4123  4321  4764  4957  5067  5744  5789  5856  5923  5949  6045  6159  6212  6313  6460  6539  6740  6806  7053  7215  7251  7304  7343  7391  7536  7664  7703  7864  7904  7944  8194  8210  8213  8274  8319  8886  8958  9020  9038  9099  9100  9322  9611

8th Prize ₹.100/-

0045  0077  0113  0151  0239  0395  0426  0449  0464  0611  0647  0671  0672  0703  0706  0744  0848  0864  0913  1018  1035  1213  1236  1264  1648  1707  1789  2113  2216  2230  2241  2245  2350  2398  2519  2527  2533  2579  2666  2733  2963  2981  2996  3130  3281  3335  3400  3489  3737  3824  3871  3876  3901  3919  3957  4312  4421  4762  4946  5141  5258  5439  5498  5637  5857  5863  5871  6050  6065  6259  6536  6817  6848  6938  7039  7062  7126  7133  7173  7174  7248  7321  7430  7516  7550  7560  7649  8095  8137  8216  8221  8249  8261  8313  8400  8459  8598  8605  8639  8780  8881  8945  8950  8960  9031  9041  9065  9122  9303  9361  9449  9507  9523  9682  9698  9777  9791  9856  9913  9936


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.