കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Monday, February 15, 2021

Kerala Lotteries Result 15-02-2021 Win Win Lottery W-603

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Win-Win (W-603) lottery Held on 15/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7,500,000/-
WP 674015 (PUNALUR)

Consolation Prize ₹.8000/-
WN 674015  WO 674015  WR 674015  WS 674015  WT 674015  WU 674015  WV 674015  WW 674015  WX 674015  WY 674015  WZ 674015

2nd Prize ₹.500000/-
WR 390851 (KOTTAYAM)

3rd  Prize ₹.100000/-
WN 815545 (THRISSUR)  
WO 460816 (CHITTUR)  
WP 828218 (KOZHIKKODE)  
WR 287208 (ADOOR)  
WS 500438 (KOZHIKKODE)  
WT 713398 (KASARAGOD)  
WU 634452 (ALAPPUZHA)  
WV 172177 (MALAPPURAM)  
WW 345811 (NEYYATTINKARA)  
WX 799616 (MALAPPURAM)  
WY 713532 (KASARAGOD)  
WZ 379069 (ERNAKULAM)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-

0005  0407  0796  1131  1704  2396  3103  3272  4008  4085  4410  4820  5510  6149  6302  8068  8112  8294

5th Prize ₹.2000/-
0919  1716  1976  2067  2449  2562  5967  9124  9761  9926

6th Prize ₹.1000/-
0351  0702  1228  1674  1936  2986  6303  6333  7886  8310  8557  8723

7th Prize ₹.500/-
0069  0192  0391  0524  0736  0805  1063  1256  1349  1372  1687  1947  1980  2250  2510  2517  2599  2665  2721  2751  2896  2960  3340  3392  3445  3676  3790  3801  3905  3923  3936  4009  4040  4121  4251  4481  4620  4664  4692  4920  5021  5127  5265  5485  5525  5600  5811  5848  5953  6009  6054  6076  6125  6247  6251  6657  6743  6873  6951  7092  7500  7844  8090  8218  8285  8325  8399  8785  8813  9098  9222  9243  9366  9484  9600  9839  9883  9982

8th Prize ₹.100/-
0086  0136  0154  0188  0250  0273  0317  0330  0344  0537  1107  1154  1429  1431  1541  1646  1897  1915  1931  1989  2086  2196  2295  2359  2516  2679  2703  2717  2826  2851  2860  2871  2985  3036  3051  3089  3106  3108  3215  3228  3230  3271  3309  3316  3345  3434  3442  3641  3655  3772  3834  4076  4090  4278  4316  4359  4495  4770  4806  4897  4901  5125  5153  5184  5381  5412  5483  5513  5625  5660  5692  5831  5970  6001  6148  6248  6256  6316  6332  6466  6535  6542  6658  6678  6803  6866  6894  6970  6992  7114  7177  7236  7272  7292  7312  7401  7424  7786  7824  7830  8038  8201  8290  8319  8431  8499  8660  8759  8812  8913  9212  9404  9502  9590  9624  9634  9658  9675  9840  9894


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.