കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Saturday, February 20, 2021

Kerala Lotteries Result 20-02-2021 Karunya Lottery KR-487

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Karunya (KR-487) lottery Held on 20/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.8000000/-
KZ 582031 (THIRUVANANTHAPURAM)

Consolation Prize ₹.8000/-
KN 582031  KO 582031  KP 582031  KR 582031  KS 582031  KT 582031  KU 582031  KV 582031  KW 582031  KX 582031  
KY 582031

2nd Prize ₹.500000/-
KP 615593 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize ₹.100000/-
KN 183137 (THRISSUR)  
KO 251361 (KANNUR)  
KP 281503 (IRINJALAKUDA)  
KR 696558 (PATTAMBI)  
KS 243542 (THIRUVANANTHAPURAM)  
KT 275773 (PATTAMBI)  
KU 418131 (KOTTAYAM)  
KV 138247 (ERNAKULAM)  
KW 133053 (ATTINGAL)  
KX 862227 (CHERTHALA)  
KY 558571 (KOTTAYAM)  
KZ 806330 (ALAPPUZHA)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0633  1823  2044  2372  2417  2514  2818  4593  7389  7694  7954  8095  8822  8847  9127  9146  9170  9275

5th Prize ₹.2000/-
0871  1595  1933  2928  2998  3608  4898  6008  9510  9599

6th Prize ₹.1000/-
0515  0879  2392  2467  3187  3572  4274  5136  6488  7688  8018  8568  9467  9556

7th Prize ₹.500/-
0214  0321  0662  0690  0758  0965  1054  1066  1301  1491  1604  1666  1711  1740  1889  1986  2190  2248  2528  2555  2578  2644  2759  2981  3004  3036  3114  3169  3220  3233  3237  3485  3658  3718  3808  3937  4227  4229  4234  4605  4635  4900  5163  5519  5577  5606  5702  5977  6012  6083  6093  6148  6165  6216  6402  6411  6523  6592  6737  6884  7001  7310  7404  7426  7443  7523  7891  8109  8301  8476  9286  9313

8th Prize ₹.100/-
0035  0090  0114  0134  0264  0345  0350  0465  0551  0602  0630  0813  0974  1169  1304  1353  1777  1802  1911  1918  1948  1977  2158  2320  2361  2382  2433  2535  2583  2596  2780  2782  2833  2847  3049  3092  3185  3343  3388  3832  3912  3940  3976  4011  4086  4245  4446  4483  4535  4843  4927  5019  5024  5086  5105  5138  5169  5392  5615  5689  5746  5857  6146  6178  6187  6225  6379  6438  6465  6507  6525  6530  6709  6831  7048  7261  7323  7601  7685  7784  7868  7874  7895  7933  7936  8074  8172  8186  8262  8326  8434  8450  8458  8537  8638  8658  8798  8834  8846  8865  8988  9108  9119  9144  9190  9285  9360  9372  9445  9564  9630  9679  9689  9730  9770  9892  9920  9942  9949  9978


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.