കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Monday, February 22, 2021

Kerala Lotteries Result 22-02-2021 Win Win Lottery W-604

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Win-Win (W-604) lottery Held on 22/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7,500,000/-
WE 403734 (ERNAKULAM)

Consolation Prize ₹.8000/-
WA 403734  WB 403734  WC 403734  WD 403734  WF 403734  WG 403734  WH 403734  WJ 403734  WK 403734  WL 403734  WM 403734

2nd Prize ₹.500000/-
WC 239552 (THRISSUR)

3rd  Prize ₹.100000/-
WA 837128 (KOZHIKKODE)  
WB 823504 (ERNAKULAM)  
WC 368257 (THIRUVANANTHAPURAM)  
WD 782555 (PALAKKAD)  
WE 408963 (KOZHIKKODE)  
WF 838655 (KATTAPPANA)  
WG 456280 (ATTINGAL)  
WH 616565 (ERNAKULAM)  
WJ 164788 (THRISSUR)  
WK 428234 (THRISSUR)  
WL 222139 (KOTTAYAM)  
WM 168655 (MALAPPURAM)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0098  0244  1334  1746  1965  2142  2219  2298  2878  3217  5053  5417  7615  8784  8892  9207  9732  9949

5th Prize ₹.2000/-
1233  2636  2873  2976  3863  6165  6311  8959  9450  9700

6th Prize ₹.1000/-
1326  2067  3605  3893  5220  6427  6882  8425  8431  8498  8570  8871

7th Prize ₹.500/-
0091  0319  0388  0600  0846  1111  1344  1416  1504  1516  1565  1611  1821  1843  2065  2166  2182  2501  2551  2646  2744  2896  3082  3102  3181  3184  3415  3440  3444  3472  3649  3684  3796  3876  3981  4094  4111  4201  4439  4514  4518  4661  4785  4801  4833  4855  4901  5027  5141  5733  5973  6099  6154  6327  6484  6498  6844  7029  7366  7880  7910  8062  8172  8233  8336  8347  8373  8458  8751  8779  8824  8827  8894  8902  9113  9289  9513  9689

8th Prize ₹.100/-
0167  0297  0305  0392  0409  0635  0736  0914  0942  1151  1291  1357  1437  1475  1483  1494  1538  1610  1802  1866  1874  1953  2035  2212  2213  2316  2399  2573  2703  2826  2925  2935  3093  3233  3254  3340  3435  3504  3558  3577  3657  3663  3811  3828  3829  3920  3945  4040  4115  4131  4200  4333  4380  4509  4581  4699  4757  5005  5065  5257  5498  5540  5610  5810  5852  6064  6216  6219  6262  6267  6273  6302  6328  6329  6372  6477  6551  6700  6748  6751  6943  6950  6999  7001  7189  7209  7220  7222  7328  7403  7448  7457  7459  7710  7858  7887  7975  8039  8227  8231  8263  8302  8427  8514  8616  8734  8769  8862  8918  8975  9058  9142  9298  9376  9382  9497  9667  9810  9926  9964


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.