കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Tuesday, February 23, 2021

Kerala Lotteries Result 23-02-2021 Sthree Sakthi Lottery SS-249

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Sthree Sakthi (SS-249) lottery Held on 23/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7500000/-
SK 575906 (KANNUR)

Consolation Prize ₹.8000/-
SA 575906  SB 575906  SC 575906  SD 575906  SE 575906  SF 575906  SG 575906  SH 575906  SJ 575906  SL 575906  SM 575906

2nd Prize ₹.1000000/-
SE 138305 (GURUVAYOOR)  

For the tickets ending with the following numbers

3rd  Prize ₹.5000/-
0919  0926  1452  2027  2247  2736  3428  4372  4884  5121  5804  7551  7631  7874  8423  8639  9514  9861

4th Prize ₹.2000/-
0107  0996  1130  1147  2599  5221  5450  5587  6686  7756

5th Prize ₹.1000/-
0381  0837  0846  1030  3019  3217  3406  3535  4692  5255  5320  5838  6276  6862  7393  7483  8895  9406

6th Prize ₹.500/-
0470  0538  0611  0985  1103  1267  1383  1453  1736  1906  1949  2434  2754  3295  3306  4036  4194  4702  4893  4900  5006  5363  5400  5555  5707  5713  6190  6386  6574  6576  6669  6853  6871  6898  7477  7586  7823  7852  7962  8025  8110  9025  9193  9306  9377  9533  9550  9661

7th Prize ₹.200/-

0112  0250  1056  1070  1161  1173  1445  1530  1597  1732  1835  1857  1871  2014  2118  2190  2311  2647  2764  2970  3043  3608  4345  4406  5108  5138  5207  5332  5545  5583  5688  5829  5844  5866  5929  6099  6343  6653  6755  6900  7721  7837  8104  8182  8476

8th Prize ₹.100/-
0024  0181  0259  0293  0313  0328  0622  0724  0752  0770  0831  1096  1287  1297  1306  1335  1347  1377  1411  1559  1610  1713  1745  1830  1844  2241  2251  2284  2333  2353  2373  2416  2433  2480  2596  2674  2748  2907  2983  3081  3156  3307  3426  3587  3734  3774  3798  3939  4052  4175  4491  4498  4553  4596  4635  4643  4757  4837  4862  5052  5078  5183  5279  5286  5342  5497  5509  5588  5798  5873  5877  5891  6016  6089  6187  6220  6223  6260  6388  6580  6783  6822  6842  6878  6939  7045  7115  7143  7154  7304  7507  7521  7522  7602  7718  7899  7900  7994  8120  8139  8200  8311  8372  8605  8693  8932  9061  9163  9321  9364  9431  9599  9608  9681  9701  9716  9779  9837  9842  9898


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.