കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Wednesday, February 24, 2021

Kerala Lotteries Result 24-02-2021 Akshaya Lottery AK-486

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Akshaya (AK-486) lottery Held on 24/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7000000/-
AW 622583 (THIRUVANANTHAPURAM)

Consolation Prize ₹.8000/-
AN 622583  AO 622583  AP 622583  AR 622583  AS 622583  AT 622583  AU 622583  AV 622583  AX 622583  AY 622583  AZ 622583

2nd Prize ₹.500000/-
AT 710457 (MOOVATTUPUZHA)

3rd  Prize ₹.100000/-
AN 209085 (ALAPPUZHA)  
AO 531885 (KATTAPPANA)  
AP 826076 (KOLLAM)  
AR 355324 (MALAPPURAM)  
AS 189418 (KANNUR)  
AT 652813 (KANHANGAD)  
AU 583555 (IDUKKI)  
AV 238563 (KOTTAYAM)  
AW 805109 (MALAPPURAM)  
AX 156280 (THRISSUR)  
AY 751579 (ERNAKULAM)  
AZ 482834 (IRINJALAKUDA)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0077  0100  0862  1222  1575  2573  2942  3280  4658  4794  4872  5835  5938  6969  7088  7279  8344  8424

5th Prize ₹.2000/-
0767  2120  2542  3437  3675  3886  5158

6th Prize ₹.1000/-

0005  0302  0850  1105  1217  1692  1748  2066  2103  2144  2280  2878  2995  3436  4039  5291  5358  6218  6614  7670  8068  9210  9220  9378  9676  9745

7th Prize ₹.500/-
0587  0626  1029  1395  1762  1847  2035  2274  2287  2494  2539  2846  3033  3037  3167  3188  3333  3366  3450  3561  3718  3723  4151  4179  4225  4330  4365  4459  4503  4745  4810  4817  4821  5252  5443  5661  5748  5812  5843  6004  6030  6372  6618  6817  6868  7129  7392  7436  7440  7477  7481  7687  7766  7769  7829  7958  8149  8321  8414  8693  8939  9106  9375  9912

8th Prize ₹.100/-
0010  0086  0151  0188  0337  0371  0869  0896  0922  1124  1323  1420  1442  1493  1528  1580  1602  2086  2131  2159  2185  2198  2224  2285  2306  2549  2557  2778  2779  2792  2851  2883  2991  3009  3013  3179  3291  3491  3595  3665  3710  3768  3921  4159  4166  4273  4399  4423  4489  4531  4542  4577  4583  4719  4795  4845  4862  4922  4966  4973  5067  5078  5104  5179  5230  5452  5496  5501  5529  5569  5998  6031  6186  6233  6355  6692  6721  6746  6794  6854  6913  7006  7089  7102  7238  7252  7341  7415  7437  7444  7462  7521  7619  7686  7765  7900  7985  8244  8283  8359  8828  8966  9017  9058  9079  9177  9231  9413  9453  9497  9544  9548  9657  9700  9765  9810  9840  9844  9880  9953


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.