കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thursday, February 25, 2021

Kerala Lotteries Result 25-02-2021 Karunya Plus Lottery KN-357

 Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Karunya Plus (KN-357) lottery Held on 25/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.8000000/-
PP 572677 (ERNAKULAM)

Consolation Prize ₹.8000/-
PN 572677  PO 572677  PR 572677  PS 572677  PT 572677  PU 572677  PV 572677  PW 572677  PX 572677  PY 572677  PZ 572677

2nd Prize ₹.1000000/-
PT 739441 (KAYAMKULAM)

3rd  Prize ₹.100000/-
PN 612133 (KOLLAM)  
PO 854738 (THAMARASSERY)  
PP 538204 (PALAKKAD)  
PR 757143 (VAIKKOM)  
PS 401540 (MALAPPURAM)  
PT 415984 (KOTTAYAM)  
PU 697448 (MANANTHAVADY)  
PV 291960 (THIRUR)  
PW 737932 (THAMARASSERY)  
PX 730285 (THRISSUR)  
PY 863822 (KANNUR)  
PZ 535929 (GURUVAYOOR)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
1083  2650  3525  3664  3844  4083  4200  4741  5840  6097  6112  6406  6825  6894  7379  8816  9324  9699

5th Prize ₹.1000/-
0280  0310  0915  1417  1698  2461  2591  2707  2986  3123  4282  4425  4778  4860  4907  4954  5229  5468  5631  5730  5756  6264  6385  6926  7220  7532  7538  7641  8462  9062  9502  9518

6th Prize ₹.500/-
0017  0079  0208  0388  0792  0805  0850  0951  1049  1054  1231  1391  1478  1887  1921  2054  2059  2096  2129  2269  2328  2358  2360  2529  2531  2537  2550  2945  2998  3065  3195  3202  3229  3300  3370  3512  3558  3588  4260  4349  4379  4692  4874  4980  5189  5548  5581  5729  6118  6317  6821  6998  7044  7083  7277  7308  7616  7638  7796  7860  7909  8518  8520  8544  8771  8825  8934  8949  9006  9055  9333  9471  9555  9666  9873  9987

7th Prize ₹.100/-
0048  0113  0577  0612  0939  0962  1012  1041  1098  1221  1337  1627  1643  1858  1886  2029  2192  2295  2660  2740  2795  2845  2866  2927  2947  3015  3040  3052  3084  3145  3421  3457  3624  3751  3893  3933  4018  4041  4072  4094  4158  4280  4316  4345  4515  4593  4625  4659  4728  4801  5013  5232  5466  5873  5960  5982  6048  6078  6104  6115  6250  6268  6389  6460  6475  6597  6645  6776  6890  6899  6979  7048  7153  7174  7261  7323  7355  7366  7441  7452  7543  7547  8010  8028  8055  8153  8262  8303  8372  8398  8406  8493  8497  8539  8575  8606  8632  8850  8955  9026  9056  9067  9170  9194  9195  9218  9318  9319  9340  9361  9365  9459  9463  9490  9590  9601  9633  9647  9721  9796


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.