കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Friday, February 26, 2021

Kerala Lotteries Result 26-02-2021 Nirmal Lottery NR-213

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Nirmal Weekly Lottery (NR-213) lottery Held on 26/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7000000/-
NN 388692 (KOTTAYAM)

Consolation Prize ₹.8000/-
NO 388692  NP 388692  NR 388692  NS 388692  NT 388692  NU 388692  NV 388692  NW 388692  NX 388692  NY 388692  NZ 388692

2nd Prize ₹.1000000/-
NV 683636 (PUNALUR)

3rd  Prize ₹.100000/-
NN 746647 (MANANTHAVADY)  
NO 770967 (ERNAKULAM)  
NP 797936 (KASARAGOD)  
NR 446897 (THAMARASSERY)  
NS 644164 (CHITTUR)  
NT 683275 (PUNALUR)  
NU 572920 (THIRUVANANTHAPURAM)  
NV 752763 (THIRUR)  
NW 841860 (KOTTAYAM)  
NX 867482 (VAIKKOM)  
NY 253332 (THIRUVANANTHAPURAM)  
NZ 557702 (THAMARASSERY)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-

0146  1116  2069  2476  2951  3269  3739  4884  4966  6560  6696  7039  7783  8755  8765  9370  9713  9786

5th Prize ₹.1000/-

0033  0111  0221  1256  1509  1619  1744  2191  2367  2554  3422  3594  3756  3867  4056  4481  4487  4968  5048  5065  6345  6725  6815  6863  6874  6886  7088  7942  7982  7996  8321  8332  8460  9246  9437  9704

6th Prize ₹.500/-
0137  0614  0681  0858  0877  0892  0921  1199  1243  1308  1403  1449  2225  2370  2410  2522  2602  2792  3172  3285  3493  3635  3646  3869  3908  3946  3949  4159  4219  4279  4486  4602  5292  5347  5353  5599  5891  5963  6015  6119  6285  6326  6482  6713  6772  7182  7342  7423  7652  7841  7909  7979  7993  8010  8080  8083  8127  8185  8627  8677  8875  8909  8967  9347  9394  9629  9757  9759  9813  9848

7th Prize ₹.100/-
0163  0225  0252  0259  0346  0402  0453  0599  0637  0781  0810  0814  0848  0851  0866  0997  1183  1198  1255  1322  1335  1341  1376  1408  1477  1595  1734  1849  1881  2046  2117  2169  2209  2250  2420  2422  2451  2589  2682  3033  3113  3199  3206  3278  3397  3548  3647  3807  3818  3833  3947  4145  4249  4371  4551  4636  4659  4684  4904  4929  4932  4937  5095  5173  5221  5289  5300  5350  5358  5378  5388  5397  5477  5491  5541  5915  6031  6097  6227  6333  6673  6812  6814  6919  7128  7130  7132  7140  7154  7231  7272  7417  7533  7807  8115  8125  8209  8240  8517  8640  8729  8807  8822  8842  8949  9035  9110  9119  9328  9391  9443  9503  9602  9659  9663  9766  9770  9844  9910  9919


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.