കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Saturday, February 27, 2021

Kerala Lotteries Result 27-02-2021 Karunya Lottery KR-488

 Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Karunya (KR-488) lottery Held on 27/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.8000000/-
KG 435933 (THRISSUR)

Consolation Prize ₹.8000/-
KA 435933  KB 435933  KC 435933  KD 435933  KE 435933  KF 435933  KH 435933  KJ 435933  KK 435933  KL 435933  KM 435933

2nd Prize ₹.500000/-
KG 654829 (THAMARASSERY)


3rd Prize ₹.100000/- 
KA 535160 (ADOOR)
KB 28527 (PAYYANUR)
KC 301660 (ADIMALY)
KD 253518 (PALAKKAD)
KE 501727 (ERNAKULAM)
KF 680715 (KOLLAM)
KG 555096 (KASARAGOD)
KH 644230 (PATTAMBI)
KJ 268217 (NEYYATTINKARA)
KK 286249 (VAIKKOM)
KL 145954 (KOLLAM)
KM 178450 (KOTTAYAM)

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0062  0229  0828  1951  1968  2507  3623  3966  4572  4877  5239  5603  6611  7051  7097  7500  8357  8971

5th Prize ₹.2000/-
0208  3361  3832  3862  4208  7863  8730  8794  9231  9948

6th Prize ₹.1000/-

0382  0454  0936  1558  3017  3215  4533  5413  5534  5699  6917  7523  8326  9289

7th Prize ₹.500/-
0030  0920  1264  1285  1849  2047  2161  2300  2441  2550  2596  2890  3035  3060  3092  3108  3109  3175  3199  3270  3484  3485  3546  3693  3750  3806  3898  3929  4288  4988  5046  5166  5235  5358  5375  5380  5502  5579  5664  5815  5841  5864  5886  5890  6001  6147  6165  6286  6381  6438  6616  6732  6746  6753  6853  7326  7337  7649  7867  8066  8175  8233  8286  8398  8428  8651  9039  9419  9528  9543  9826  9828

8th Prize ₹.100/-
0050  0129  0261  0267  0442  0621  0642  0694  0731  0922  1227  1385  1509  1510  1812  1840  1877  1911  2028  2044  2120  2142  2256  2329  2423  2530  2546  2552  2565  2640  2644  2835  2844  2849  2878  2884  2885  3160  3187  3281  3323  3364  3388  3405  3470  3477  3493  3523  3938  3953  4029  4082  4192  4284  4338  4463  4464  4498  4554  4633  4726  5118  5201  5222  5243  5394  5454  5480  5494  5549  5599  5834  5850  6105  6252  6261  6361  6370  6406  6493  6628  6667  6815  6880  6963  6989  7023  7070  7083  7189  7380  7442  7539  7593  7660  7704  7714  7748  7856  7857  7995  8057  8178  8255  8335  8336  8359  8364  8401  8650  8913  8936  9089  9167  9300  9664  9670  9694  9712  9878


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.