കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thursday, February 4, 2021

Kerala Lotteries Result 04-02-2021 Karunya Plus Lottery KN-354

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Karunya Plus (KN-354) lottery Held on 04/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.8000000/-
PL 195746 (PALAKKAD)

Consolation Prize ₹.8000/-
PA 195746  PB 195746  PC 195746  PD 195746  PE 195746  PF 195746  PG 195746  PH 195746  PJ 195746  PK 195746  PM 195746

2nd Prize ₹.1000000/-
PC 381700 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd  Prize ₹.100000/-
PA 364911 (KOTTAYAM)  
PB 693255 (THAMARASSERY)  
PC 119455 (KATTAPPANA)  
PD 403247 (KOLLAM)  
PE 540414 (ALAPPUZHA)  
PF 255850 (KOTTAYAM)  
PG 134271 (MOOVATTUPUZHA)  
PH 108964 (CHITTUR)  
PJ 488525 (GURUVAYOOR)  
PK 200099 (PALAKKAD)  
PL 665746 (KAYAMKULAM)  
PM 252253 (KOTTAYAM)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0464  1166  1664  1824  4080  4542  4665  4788  6253  6499  6669  7387  7627  7794  8487  8896  9180  9428

5th Prize ₹.1000/-
0497  0806  1949  2062  2282  2498  2579  3190  3241  3297  3363  3394  3941  4937  5321  5561  5694  5871  6475  6812  7220  7272  7312  7359  7455  7771  7811  7946  8079  8168  9086  9450

6th Prize ₹.500/-
0317  0450  0485  0820  0922  1008  1180  2013  2050  2155  2185  2210  2219  2239  2244  2265  2270  2437  2658  2799  2874  2963  3295  3372  3408  3453  3490  3557  3710  3755  3769  3855  3858  4017  4191  4538  4568  4734  4850  5032  5205  5372  5581  5751  5835  5857  5877  5976  6115  6200  6523  6659  6898  6912  6966  7026  7184  7367  7370  7377  7460  7543  7589  7678  7724  7776  8461  8568  8831  8840  9259  9326  9449  9563  9818  9959

7th Prize ₹.100/-
0052  0056  0143  0181  0337  0493  0658  0661  0694  0766  0860  0901  1059  1193  1241  1508  1590  1748  1761  1777  1902  1943  2148  2209  2489  2615  2645  2663  2933  2944  3056  3083  3224  3347  3469  3525  3594  3659  3660  3721  3729  3776  3874  3918  4224  4402  4509  4511  4605  4634  4636  4703  4786  4848  4882  4929  4954  5016  5099  5138  5331  5349  5503  5540  5704  5784  5940  5957  5992  6057  6072  6104  6123  6141  6219  6225  6292  6416  6723  6794  6904  6919  7255  7434  7451  7533  7558  7766  7782  7790  7889  7963  7975  8015  8156  8205  8277  8278  8318  8385  8440  8510  8766  8794  8829  8878  8917  8989  9045  9190  9208  9231  9409  9422  9444  9517  9566  9586  9906  9917


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.