കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Wednesday, March 10, 2021

Kerala Lotteries Result 10-03-2021 Akshaya Lottery AK-488

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Akshaya (AK-488) lottery Held on 10/03/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7000000/-
AS 639535 (IDUKKI)

Consolation Prize ₹.8000/-
AN 639535  AO 639535  AP 639535  AR 639535  AT 639535  AU 639535  AV 639535  AW 639535  AX 639535  AY 639535  AZ 639535

2nd Prize ₹.500000/-
AP 260705 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd  Prize ₹.100000/-
AN 770310 (MOOVATTUPUZHA)  
AO 773742 (PALAKKAD)  
AP 595766 (THRISSUR)  
AR 442448 (MOOVATTUPUZHA)  
AS 699484 (PAYYANUR)  
AT 601751 (MALAPPURAM)  
AU 649500 (PUNALUR)  
AV 311514 (CHITTUR)  
AW 413106 (THRISSUR)  
AX 246065 (ALAPPUZHA)  
AY 172311 (THRISSUR)  
AZ 805355 (PATHANAMTHITTA)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
1900  2763  2880  3342  3404  3915  5541  6079  6336  7358  7519  7741  8015  8144  8233  8312  8559  9967

5th Prize ₹.2000/-
3995  4554  4677  5860  7126  9193  9315

6th Prize ₹.1000/-
0349  1034  1499  1576  1771  1821  2329  2474  2843  3613  3969  4412  4440  4493  4630  4982  6075  6343  6661  7460  7934  8272  8451  8913  9261  9367

7th Prize ₹.500/-
0456  0807  0880  0940  1015  1251  1320  1368  1426  1500  1529  1809  1996  2056  2087  2134  2145  2190  2249  2313  3142  3144  3705  3730  3789  4249  4256  4280  4288  4407  4762  4920  5455  5556  5730  5755  5855  6049  6191  6207  6272  6526  6650  6906  6932  6935  6991  7030  7198  7555  7654  7657  7752  8057  8155  8170  9057  9236  9292  9358  9456  9740  9820  9966

8th Prize ₹.100/-
0005  0086  0115  0120  0206  0269  0298  0424  0429  0493  0519  0531  0573  0736  0763  0846  0943  1127  1157  1192  1267  1367  1417  1596  1630  1653  1711  1727  1730  1740  1755  1785  1969  2075  2079  2142  2273  2327  2353  2380  2399  2870  2902  2981  3069  3181  3229  3352  3389  3593  3620  3804  3850  3975  4072  4158  4179  4182  4631  4658  4734  4755  4756  4768  4842  4899  4925  5013  5048  5065  5344  5882  5927  6011  6174  6184  6622  6731  6961  6974  6988  7014  7114  7137  7297  7470  7472  7539  7578  7671  7726  7763  7871  7939  7971  8231  8300  8400  8426  8573  8621  8716  9119  9191  9212  9332  9369  9375  9536  9551  9600  9605  9656  9704  9705  9754  9763  9786  9800  9942


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.