കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Tuesday, March 9, 2021

Kerala Lotteries Result 09-03-2021 Sthree Sakthi Lottery SS-251

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Sthree Sakthi (SS-251) lottery Held on 09/03/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7500000/-
SB 727476 (VADAKARA)

Consolation Prize ₹.8000/-
SA 727476  SC 727476  SD 727476  SE 727476  SF 727476  SG 727476  SH 727476  SJ 727476  SK 727476  SL 727476  SM 727476

2nd Prize ₹.1000000/-
K6 21634 (KOTTAYAM)  

For the tickets ending with the following numbers

3rd  Prize ₹.5000/-
0290  0525  0923  1481  1511  2098  2127  3453  3870  4825  5567  5809  6076  6180  6439  6593  7040  7936

4th Prize ₹.2000/-
0251  0940  3551  6009  6141  6223  6308  6755  8995  9751

5th Prize ₹.1000/-
0316  0391  0444  0541  0714  0874  1080  1493  2020  4087  4300  5257  5733  6636  7162  8876  9054  9680

6th Prize ₹.500/-
0176  0474  0485  0701  0865  0871  1199  1468  1580  1656  1822  1880  2269  2575  3129  3302  3391  3719  3815  4557  4689  4845  5013  5556  5961  5965  6034  6143  6224  6355  6773  6792  6969  7103  7285  7352  7651  7877  8464  8585  8773  8934  8939  9152  9354  9656  9725  9779

7th Prize ₹.200/-

0050  0633  1028  1035  1169  2064  2142  2386  2678  2841  3588  3600  3773  4004  4631  5153  5220  5295  5324  5826  6050  6310  6331  6485  6574  6719  6726  6857  7020  7399  7635  7675  7845  8004  8029  8154  8172  8328  9249  9375  9533  9579  9856  9912  9998

8th Prize ₹.100/-
0095  0320  0427  0479  0593  0703  0933  0983  1043  1087  1094  1121  1177  1217  1243  1249  1270  1301  1435  1548  1594  1707  1721  1767  1845  1859  1942  1978  2066  2138  2226  2394  2437  2448  2477  2611  2631  2649  2652  2847  3020  3040  3082  3155  3169  3207  3253  3262  3532  3571  3625  3652  3716  3731  3847  4176  4271  4319  4455  4501  4530  4889  4913  4940  5046  5069  5195  5360  5397  5442  5481  5544  5669  5735  5973  6036  6109  6205  6390  6487  6655  6708  6710  6751  6806  6924  6942  7043  7140  7294  7318  7383  7435  7544  7627  7691  7855  7861  7952  8058  8095  8145  8304  8324  8529  8682  8710  8845  8877  8910  9014  9112  9153  9196  9317  9338  9364  9558  9699  9704


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.