കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Monday, March 8, 2021

Kerala Lotteries Result 08-03-2021 Win Win Lottery W-606

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Win-Win (W-606) lottery Held on 08/03/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7,500,000/-
WG 108308 (KARUNAGAPALLY)

Consolation Prize ₹.8000/-
WA 108308  WB 108308  WC 108308  WD 108308  WE 108308  WF 108308  WH 108308  WJ 108308  WK 108308  WL 108308  WM 108308

2nd Prize ₹.500000/-
WA 302026 (KOLLAM)

3rd  Prize ₹.100000/-
WA 452403 (KOTTAYAM)  
WB 421486 (KOLLAM)  
WC 734739 (KARUNAGAPALLY)  
WD 637573 (ERNAKULAM)  
WE 165758 (KOTTAYAM)  
WF 614293 (KANNUR)  
WG 276658 (KATTAPPANA)  
WH 468025 (PATTAMBI)  
WJ 429584 (WAYANADU)  
WK 666230 (PAYYANUR)  
WL 299848 (KAYAMKULAM)  
WM 779616 (KOZHIKKODE)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0268  1040  1393  1879  2180  2472  2742  2887  3822  3864  4184  4556  7178  7406  7940  8383  8426  8768

5th Prize ₹.2000/-
1676  2605  2798  4350  5069  6340  8342  9033  9625  9776

6th Prize ₹.1000/-
0099  2637  2666  2810  4035  5101  6079  7057  8484  8623  8846  9013

7th Prize ₹.500/-

0022  0493  0494  0530  0692  0827  1224  1428  1460  1469  1751  1863  1924  1985  2248  2296  2316  2334  2524  2819  3101  3162  3251  3313  3333  3377  3636  3997  4054  4116  4264  4444  4452  4486  4544  4590  4960  4992  5009  5130  5359  5367  5999  6031  6211  6221  6305  6345  6381  6383  6480  6682  6700  6743  6805  7079  7083  7139  7355  7560  7657  7705  7778  7790  8062  8179  8628  8704  8717  8958  9054  9371  9383  9389  9725  9761  9824  9932

8th Prize ₹.100/-

0103  0360  0412  0426  0529  0588  0606  0801  0812  0900  0940  0995  1243  1407  1554  1594  1664  1685  1699  1723  1861  2055  2303  2350  2374  2431  2432  2502  2542  2638  2639  2916  3073  3168  3289  3291  3323  3417  3683  3701  3749  3799  3956  3965  3987  4115  4153  4233  4374  4469  4491  4619  4677  4900  5035  5237  5296  5309  5313  5350  5353  5355  5379  5438  5451  5559  5636  5684  5720  5785  5813  5842  5903  6010  6034  6065  6312  6354  6402  6773  7289  7353  7363  7551  7588  7597  7630  7668  7707  7785  7859  7993  8025  8095  8231  8345  8396  8421  8519  8544  8600  8705  8738  8770  8920  8960  9056  9069  9183  9281  9401  9475  9551  9651  9723  9745  9831  9841  9852  9881


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.