കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thursday, March 4, 2021

Kerala Lotteries Result 04-03-2021 Karunya Plus Lottery KN-358

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Karunya Plus (KN-358) lottery Held on 04/03/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.8000000/-
PC 359410 (THIRUVANANTHAPURAM)

Consolation Prize ₹.8000/-
PA 359410  PB 359410  PD 359410  PE 359410  PF 359410  PG 359410  PH 359410  PJ 359410  PK 359410  PL 359410  PM 359410

2nd Prize ₹.1000000/-
PG 269703 (MOOVATTUPUZHA)

3rd  Prize ₹.100000/-
PA 295841 (CHITTUR)  
PB 787224 (ATTINGAL)  
PC 327762 (MOOVATTUPUZHA)  
PD 243483 (ERNAKULAM)  
PE 716924 (MALAPPURAM)  
PF 820271 (KOZHIKKODE)  
PG 835479 (WAYANADU)  
PH 163276 (ERNAKULAM)  
PJ 758997 (THRISSUR)  
PK 422579 (KOLLAM)  
PL 351552 (ERNAKULAM)  
PM 835045 (WAYANADU)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0236  0516  0799  1432  2545  3044  3306  3426  3508  4405  4882  5219  5439  6155  7815  8240  8908  9429

5th Prize ₹.1000/-
0132  0170  0773  1122  1349  1419  1466  1536  1662  2318  2367  2373  3267  3315  3420  3461  4058  4116  4931  5029  5218  6287  6487  6532  6568  7157  8316  8706  8842  9093  9546  9767

6th Prize ₹.500/-
0014  0042  0103  0136  0218  0257  0342  0391  0505  0550  0570  0706  0762  0898  0899  1212  1542  1993  1994  2005  2097  2100  2270  2276  2389  2437  3042  3141  3177  3312  3331  3386  3412  3510  3521  3566  3572  3665  3690  3836  4008  4154  4317  5117  5704  5756  5831  5904  6036  6079  6222  6250  6338  6626  6686  6739  6917  6930  6997  7096  7328  8186  8244  8318  8391  8503  8577  8610  8617  8716  9258  9270  9444  9811  9853  9996

7th Prize ₹.100/-

0029  0047  0118  0168  0266  0336  0383  0411  0649  0732  0775  0908  1074  1204  1245  1285  1368  1552  1595  1794  1938  1945  2019  2073  2129  2139  2267  2332  2453  2651  2707  2727  2755  2876  3006  3084  3226  3245  3350  3374  3535  3670  3705  3811  3820  3943  3981  4069  4201  4215  4281  4335  4466  4544  4557  4713  4748  4759  4804  5014  5017  5144  5186  5204  5256  5270  5299  5306  5429  5695  5808  5884  5993  5995  6009  6028  6201  6291  6410  6563  6648  6790  6829  6877  6903  6935  6950  6953  7090  7154  7170  7274  7299  7390  7444  7566  7763  7820  7841  7915  8194  8197  8204  8257  8416  8435  8615  8746  8941  8951  8976  9236  9335  9354  9356  9558  9622  9632  9637  9973


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.