കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Wednesday, March 3, 2021

Kerala Lotteries Result 03-03-2021 Akshaya Lottery AK-487

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Akshaya (AK-487) lottery Held on 03/03/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7000000/-

AJ 107944 (KANHANGAD)

Consolation Prize ₹.8000/-
AA 107944  AB 107944  AC 107944  AD 107944  AE 107944  AF 107944  AG 107944  AH 107944  AK 107944  AL 107944  AM 107944

2nd Prize ₹.500000/-
AM 706801 (KATTAPPANA)

3rd  Prize ₹.100000/-

AA 713399 (ATTINGAL)  
AB 503011 (IRINJALAKUDA)  
AC 443415 (GURUVAYOOR)  
AD 108717 (MOOVATTUPUZHA)  
AE 689312 (KASARAGOD)  
AF 593787 (ERNAKULAM)  
AG 388666 (ERNAKULAM)  
AH 351702 (ALAPPUZHA)  
AJ 508239 (GURUVAYOOR)  
AK 102663 (KANNUR)  
AL 652482 (NEYYATTINKARA)  
AM 353363 (ALAPPUZHA)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0399  0900  1263  1825  1841  3554  4337  4489  4690  4799  5339  5979  6936  7016  7573  7823  8469  9533

5th Prize ₹.2000/-
1171  1234  2447  4865  7914  8102  8905

6th Prize ₹.1000/-
1158  1385  1415  2566  3011  3070  3372  3627  3808  4968  5927  6358  7108  7333  7518  7904  8113  8258  8349  8770  9142  9441  9621  9758  9775  9907

7th Prize ₹.500/-
0024  0453  0599  0921  0980  0999  1168  1431  1445  1498  1503  1566  1729  1842  1866  1914  2135  2163  2186  2231  2404  2549  3260  3280  3285  3517  3616  4000  4086  4150  4270  4359  4395  4620  4789  5009  5265  5315  5592  5869  6051  6357  6624  7361  7459  7469  7907  8090  8103  8274  8313  8540  8610  8709  9149  9234  9320  9421  9427  9461  9734  9848  9902  9981

8th Prize ₹.100/-
0150  0328  0352  0415  0429  0466  0484  0590  0639  0720  0807  0870  0933  1119  1287  1427  1798  1965  1967  1995  2013  2103  2131  2366  2490  2507  2575  2708  2755  2757  2966  3195  3249  3328  3383  3464  3597  3610  3613  3673  3677  3898  3956  4084  4207  4352  4429  4499  4511  4568  4706  4724  4844  4845  4876  5040  5098  5138  5156  5173  5208  5305  5349  5415  5450  5451  5469  5553  5723  5767  5914  6045  6300  6535  6784  6858  6899  6907  6946  6971  7069  7202  7217  7400  7604  7605  7624  7658  7739  7826  7868  7957  8067  8435  8514  8516  8567  8605  8616  8624  8779  8807  8922  9015  9044  9111  9117  9153  9179  9271  9540  9571  9622  9656  9666  9786  9790  9822  9827  9973


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.