കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Tuesday, March 2, 2021

Kerala Lotteries Result 02-03-2021 Sthree Sakthi Lottery SS-250

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Sthree Sakthi (SS-250) lottery Held on 02/03/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7500000/-
SU 619802 (KOLLAM)

Consolation Prize ₹.8000/-
SN 619802  SO 619802  SP 619802  SR 619802  SS 619802  ST 619802  SV 619802  SW 619802  SX 619802  SY 619802  SZ 619802

2nd Prize ₹.1000000/-

SW 832056 (WAYANADU)  

For the tickets ending with the following numbers

3rd  Prize ₹.5000/-
0334  0409  1266  2428  2805  3181  3666  3677  3854  4395  5130  5373  7478  7839  8916  9314  9612  9985

4th Prize ₹.2000/-
1086  2542  5023  5413  5826  7216  7265  7571  8364  9528

5th Prize ₹.1000/-
0111  0505  0844  1044  1081  1488  1522  2038  2867  3025  4074  5042  6525  7884  8255  8407  8975  9991

6th Prize ₹.500/-
0303  0371  0375  0644  0645  0890  0943  1790  1903  2194  2219  2325  2395  2445  2743  2768  3026  3065  3268  4043  4049  4271  4396  4629  4700  4842  5426  5440  5470  5678  5837  5899  6032  6165  7055  7085  7199  7488  7781  7788  7856  7998  8219  8406  8980  9014  9921  9941

7th Prize ₹.200/-
0039  0170  0403  0554  0556  0652  0666  0742  0973  1199  1236  1381  1674  1920  2250  2553  3237  3873  4040  4501  4573  4792  5043  5078  5518  5696  6662  6668  6760  7010  7258  7499  7611  7694  7954  8317  8453  8457  8502  8624  9259  9279  9499  9588  9793

8th Prize ₹.100/-
0081  0259  0293  0311  0353  0412  0413  0543  0590  0658  0729  0808  0817  0870  0942  0944  0999  1070  1122  1299  1574  1600  1615  1769  1789  1823  1826  1901  1918  2161  2223  2316  2362  2459  2473  2752  2764  2989  3011  3100  3140  3164  3344  3457  3476  3502  3594  3688  3851  3856  4252  4376  4397  4710  4872  4946  4970  5016  5108  5116  5379  5565  5567  5603  5687  5800  5813  5814  5978  6010  6024  6060  6206  6214  6338  6354  6359  6418  6433  6609  6641  6682  6709  6789  6807  6847  6873  6922  6967  7094  7125  7269  7274  7300  7498  7513  7548  7574  7596  7849  7897  7910  8014  8121  8254  8446  8843  8867  8994  9056  9080  9250  9345  9454  9455  9475  9618  9771  9776  9869


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.