കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Monday, March 1, 2021

Kerala Lotteries Result 01-03-2021 Win Win Lottery W-605

 Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Win-Win (W-605) lottery Held on 01/03/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7,500,000/-
WX 846299 (PATTAMBI)

Consolation Prize ₹.8000/-
WN 846299  WO 846299  WP 846299  WR 846299  WS 846299  WT 846299  WU 846299  WV 846299  WW 846299  WY 846299  WZ 846299

2nd Prize ₹.500000/-
WY 437269 (ALAPPUZHA)

3rd  Prize ₹.100000/-
WN 297378 (PAYYANUR)  
WO 707862 (ADIMALY)  
WP 194331 (KOTTAYAM)  
WR 424513 (IDUKKI)  
WS 596906 (KOTTAYAM)  
WT 231590 (WAYANADU)  
WU 163210 (KOLLAM)  
WV 230722 (PALAKKAD)  
WW 675235 (ERNAKULAM)  
WX 191758 (KOTTAYAM)  
WY 797218 (THIRUVANANTHAPURAM)  
WZ 409678 (PALAKKAD)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0851  1560  1830  2518  2763  3124  4278  4400  5006  5564  5951  6927  6934  7379  8008  8952  9293  9813

5th Prize ₹.2000/-
0683  1084  2448  2892  3494  3547  3693  5353  6168  8721
 
6th Prize ₹.1000/-
0051  1260  2183  2530  3387  3611  5851  6160  7408  7499  8508  8601

7th Prize ₹.500/-

0129  0215  0381  0712  0890  1226  1273  1325  1365  1463  1482  1847  1959  2213  2486  2494  2515  2714  2850  2885  3155  3406  3574  3777  3942  3944  4065  4148  4155  4391  4603  4755  4759  4877  5020  5171  5285  5618  5817  5943  6019  6173  6189  6239  6608  6761  6945  6993  7033  7240  7634  7746  7763  7829  8023  8245  8450  8656  8709  8856  9002  9006  9075  9099  9268  9276  9281  9323  9398  9426  9610  9776  9790  9858  9863  9894  9898  9904

8th Prize ₹.100/-
0144  0244  0287  0428  0628  0759  0907  0989  1020  1028  1102  1132  1290  1304  1338  1383  1489  1496  1746  1853  1888  2054  2091  2165  2172  2195  2199  2308  2446  2497  2507  2533  2596  2735  2755  2830  2887  2898  3010  3025  3175  3436  3476  3522  3551  3643  3805  3989  4062  4122  4252  4411  4450  4462  4483  4537  4606  4910  4930  5060  5130  5151  5230  5668  5759  5782  5843  6024  6346  6376  6405  6461  6576  6663  6831  6853  6892  6898  7029  7092  7116  7119  7229  7377  7480  7493  7524  7601  7657  7724  7836  7995  8027  8034  8239  8449  8486  8590  8705  8755  8801  8805  8810  8859  8868  8928  8937  9036  9163  9204  9264  9361  9365  9586  9599  9633  9731  9751  9828  9960


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.