കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Friday, March 12, 2021

Kerala Lotteries Result 12-03-2021 Nirmal Lottery NR-215

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Nirmal Weekly Lottery (NR-215) lottery Held on 12/03/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7000000/-
NV 569924 (VAIKKOM)

Consolation Prize ₹.8000/-
NN 569924  NO 569924  NP 569924  NR 569924  NS 569924  NT 569924  NU 569924  NW 569924  NX 569924  NY 569924  NZ 569924

2nd Prize ₹.1000000/-
NN 650216 (KATTAPPANA)

3rd  Prize ₹.100000/-
NN 704106 (NEYYATTINKARA)  
NO 653148 (ALAPPUZHA)  
NP 853827 (PATTAMBI)  
NR 347821 (ERNAKULAM)  
NS 146219 (KOTTAYAM)  
NT 623711 (WAYANADU)  
NU 748392 (PATTAMBI)  
NV 679878 (KARUNAGAPALLY)  
NW 680521 (KARUNAGAPALLY)  
NX 845703 (MANANTHAVADY)  
NY 793783 (VAIKKOM)  
NZ 188345 (KOLLAM)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0047  0378  0948  1054  1060  1109  1119  1323  2349  2602  3184  3739  4291  4716  4937  7297  8208  8497

5th Prize ₹.1000/-
0355  0544  0685  0769  1021  1139  1221  1342  1521  2309  2336  3466  3678  3809  3825  4101  4143  4158  4388  4608  6124  6149  6163  6846  7158  7282  7305  7498  7825  7947  8145  8237  8619  8850  9008  9359

6th Prize ₹.500/-
0043  0228  0235  0304  0558  0731  0999  1237  1330  1535  1604  1611  1707  1925  2000  2259  2305  2534  2643  2711  2861  3029  3032  3071  3098  3412  3630  3668  3895  3903  3916  4006  4253  4616  4727  5026  5095  5110  5477  5590  5910  5956  5991  6261  6273  6286  6431  6950  7465  7567  7704  7723  7798  7909  8147  8153  8168  8195  8321  8385  8626  8735  8801  9026  9299  9343  9477  9493  9533  9893

7th Prize ₹.100/-

0011  0019  0098  0263  0317  0353  0387  0487  0564  0613  0642  0675  0698  0713  0714  0811  0858  0873  0914  0965  1106  1143  1384  1391  1406  1497  1641  1699  1788  1984  2100  2166  2311  2562  2576  2580  2589  2867  2890  2959  2988  3005  3063  3189  3214  3290  3376  3403  3404  3592  3610  3640  3684  3756  4221  4248  4270  4287  4645  4842  4843  4885  4905  4953  5011  5241  5506  5533  5578  5667  5871  5895  6019  6024  6070  6170  6325  6506  6537  6640  6695  6921  6981  7055  7123  7216  7319  7364  7370  7550  7566  7746  7760  7772  7879  8116  8179  8263  8269  8427  8571  8597  8711  8835  8916  8979  9001  9047  9052  9063  9160  9248  9272  9279  9347  9441  9479  9613  9677  9941


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

 

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.