കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Saturday, March 13, 2021

Kerala Lotteries Result 13-03-2021 Karunya Lottery KR-490

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Karunya (KR-490) lottery Held on 13/03/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.8000000/-
KG 733205 (THIRUR)

Consolation Prize ₹.8000/-
KA 733205  KB 733205  KC 733205  KD 733205  KE 733205  KF 733205  KH 733205  KJ 733205  KK 733205  KL 733205  KM 733205
 
2nd Prize ₹.500000/-

KA 424919 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize ₹.100000/-
KA 202965 (ALAPPUZHA)  
KB 651386 (VAIKKOM)  
KC 115261 (MOOVATTUPUZHA)  
KD 114720 (KANHANGAD)  
KE 651226 (VAIKKOM)  
KF 494905 (VAIKKOM)  
KG 857694 (MOOVATTUPUZHA)  
KH 659421 (ADIMALY)  
KJ 410961 (ERNAKULAM)  
KK 744075 (MANANTHAVADY)  
KL 675162 (PUNALUR)  
KM 824820 (THIRUVANANTHAPURAM)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
1579  1856  2557  3750  4102  4820  4850  4860  5239  5469  5618  5815  7090  7736  7790  7861  7980  8758
 
5th Prize ₹.2000/-

0205  1461  1826  1857  3323  5512  5915  6469  9540  9895

6th Prize ₹.1000/-
0780  1493  1704  2395  2462  3507  3712  5373  5898  6464  7046  8654  8675  9198

7th Prize ₹.500/-
0135  0214  0351  0575  0582  0762  1269  1512  1534  1618  2578  2877  2896  2935  2967  3040  3306  3336  3652  3725  3815  3897  3993  4000  4097  4158  4202  4212  4348  4389  4521  4910  5017  5180  5336  5425  5430  5530  5566  5580  5790  5913  5927  5947  6023  6420  6822  6980  7092  7203  7222  7289  7486  7521  7762  7935  7949  7995  8084  8299  8400  8573  8689  8938  9447  9589  9590  9612  9614  9661  9741  9982

8th Prize ₹.100/-
0048  0195  0260  0267  0289  0358  0403  0432  0454  0491  0991  1123  1176  1355  1610  1628  1717  1782  1805  1852  1869  1877  1916  1952  2021  2227  2356  2459  2494  2497  2634  2724  2799  2876  3021  3112  3247  3348  3405  3422  3872  3898  4021  4155  4218  4351  4512  4707  4711  4810  4930  5026  5062  5083  5095  5218  5261  5270  5337  5518  5710  5964  6055  6084  6298  6342  6384  6509  6564  6570  6577  6712  6761  6781  6810  6853  7000  7066  7132  7140  7204  7245  7268  7441  7616  7802  7810  7942  8044  8120  8317  8337  8371  8462  8538  8553  8576  8587  8723  8870  8891  9019  9042  9065  9201  9298  9324  9339  9363  9398  9420  9442  9517  9576  9577  9602  9633  9699  9754  9836
 

Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

 

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.