കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Monday, March 15, 2021

Kerala Lotteries Result 15-03-2021 Win Win Lottery W-607

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Win-Win (W-607) lottery Held on 15/03/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

1st Prize ₹.7,500,000/-
WV 287702 (IRINJALAKUDA)

Consolation Prize ₹.8000/-
WN 287702  WO 287702  WP 287702  WR 287702  WS 287702  WT 287702  WU 287702  WW 287702  WX 287702  WY 287702  WZ 287702

2nd Prize ₹.500000/-
WR 289968 (IRINJALAKUDA)

3rd  Prize ₹.100000/-
WN 479822 (PATTAMBI)  
WO 326026 (KAYAMKULAM)  
WP 652086 (ADIMALY)  
WR 125341 (THIRUR)  
WS 604143 (THIRUVANANTHAPURAM)  
WT 638472 (CHERTHALA)  
WU 244671 (KANNUR)  
WV 359506 (KOZHIKKODE)  
WW 704445 (MANANTHAVADY)  
WX 432017 (KOLLAM)  
WY 152097 (ERNAKULAM)  
WZ 332388 (NEYYATTINKARA)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0663  1822  1870  2039  2244  2665  3915  4031  4474  4639  5272  5789  6173  7296  7449  8539  9217  9279

5th Prize ₹.2000/-

0564  0682  1293  1754  2354  3795  3996  5965  6427  7127

6th Prize ₹.1000/-
1655  1687  1755  2050  2274  2426  4900  5215  6021  6421  6587  7069  7408  7571

7th Prize ₹.500/-

0102  0142  0288  0324  0480  0506  0588  0681  0812  0883  0929  1022  1031  1102  1199  1391  1442  1561  1588  1711  1780  1945  2331  2382  2868  2889  3054  3114  3128  3171  3201  3400  3546  3592  3695  3829  3841  3862  4044  4079  4263  4313  4472  4798  4816  4846  5011  5405  5424  5650  6219  6231  6563  6593  6822  6881  6943  7017  7038  7049  7202  7719  7816  7838  7905  7937  7957  8097  8438  8439  8499  8580  8655  8836  8859  9321  9348  9368  9466  9628  9820  9938

8th Prize ₹.100/-

0039  0051  0101  0195  0208  0248  0314  0318  0350  0433  0550  0570  0580  0635  0647  0659  0706  0875  0936  0973  1046  1064  1218  1449  1514  1516  1596  1650  1676  1972  1990  2237  2264  2392  2430  2480  2512  2595  2615  2696  2736  2738  2929  3060  3108  3151  3396  3526  3529  3608  3707  3872  4033  4162  4179  4262  4391  4415  4422  4427  4470  4654  4835  4940  4994  5077  5338  5549  5722  5760  5794  5804  5970  5989  6032  6102  6143  6212  6256  6362  6481  6500  6530  6592  6653  6699  6730  6745  6756  6914  6951  7110  7200  7213  7250  7349  7518  7655  7807  7909  7950  7965  7971  8079  8110  8117  8137  8216  8380  8416  8435  8800  8986  9087  9111  9114  9391  9496  9507  9588  9606  9654  9673  9842  9894  9985


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

 

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.