കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Sunday, April 4, 2021

Kerala Lotteries Results 04-04-2021 Bhagyamithra BM-5 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Bhagyamithra Monthly Lottery Result 04-04-2021

Kerala Lottery Result Bhagyamithra (BM.5)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Bhagyamithra Monthly Lottery (Check Winning List) Announced on 4.4.2021

Bhagyamithra Monthly Lottery Result 2021: Prize Details

Bhagyamithra is the first monthly lottery issued by Kerala Lotteries. Bhagyamithra lottery draw is held on the first Sunday of every month. Every lottery is represented by an alphabetical code and Bhagyamithra lottery code is “BM” representation contains draw number along with the code. Bhagyamithra monthly lottery cost Rs.100/- Only.

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 8 series and the series may varies. 72 lakhs tickets were issued every week for sale. The ticket has 5 first prize winners and the winner got 1 crore Rupees

Kerala Lottery Result 2021

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Bhagyamithra BM 5 Result“. Kerala Lottery Result 2021 for Bhagyamithra BM.5 will be drawn Today on 4 April 2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

Kerala Lotteries Results 04-04-2021 Bhagyamithra BM-5 Lottery Result

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 04/04/2021 Bhagyamithra Lottery Result BM-5 Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
ഭാഗ്യമിത്ര. ബി.എം - 5

Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 04/04/2021 Bhagyamithra BM 5 Winners Numbers


1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 crore]
1) BJ 134048 (PALAKKAD)
2) BJ 213902 (ALAPPUZHA)
3) BO 342070 (THAMARASSERY)
4) BP 239052 (PALAKKAD)
5) BR 262721 (KAYAMKULAM)

Consolation Prize Rs :25000/-
BJ 239052  BK 239052  BL 239052  BM 239052  BN 239052  BO 239052  BR 239052  BK 134048  BL 134048  BM 134048  BN 134048  BO 134048  BP 134048  BR 134048  BK 213902  BL 213902  BM 213902  BN 213902  BO 213902  BP 213902  BR 213902  BJ 342070  BK 342070  BL 342070  BM 342070  BN 342070  BP 342070  BR 342070  BJ 262721  BK 262721  BL 262721  BM 262721  BN 262721  BO 262721  BP 262721


2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
1) BL 155697 (NEYYATTINKARA)

3rd Prize Rs.2,00,000/- [2 Lakh]
1) BJ 294284 (VADAKARA)
2) BK 216424 (KOZHIKKODE)
3) BL 179526 (KAYAMKULAM)
4) BM 181520 (ADIMALY)
5) BN 152040 (NEYYATTINKARA)
6) BO 333516 (PATTAMBI)
7) BP 330985 (VAIKKOM)
8) BR 256010 (KOLLAM)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0193  0196  0315  0454  0536  0597  0968  1329  2371  3264  3717  3923  3968  4301  4790  4981  5320  5448  5558  6087  6482  7812  7846  9622


5th Prize Rs.2,000/-
0059  0180  1029  1039  1230  2003  2740  4235  4402  4682  5043  5427  6333  8937  9496  9921


6th Prize Rs.1,000/-
0000  1041  1229  1949  2014  3193  3292  3343  3381  3545  4018  4395  4634  4784  5702  6578  6653  6699  7179  7356  7426  7431  7830  7840  7922  8063  8106  8293  8846  8864

7th Prize Rs.500/-
0026  0125  0213  0258  0420  0591  0985  1409  1461  1601  2240  2268  2489  2566  2673  2723  2789  2855  2933  3167  3282  3346  3556  3643  3690  3901  3934  3995  4009  4180  4215  4460  4908  5306  5573  5722  5808  5907  6093  6144  6172  6248  6254  6282  6776  6866  7016  7045  7056  7174  7332  7694  7749  7897  7975  8153  8210  8290  8438  8569  8593  8678  8796  8815  8827  8851  9215  9246  9303  9596  9655  9799

8th Prize Rs.300/-
0120  0200  0221  0358  0375  0519  0667  0859  0886  0917  0966  0992  1032  1072  1220  1236  1254  1261  1356  1515  1526  1701  1725  1851  1905  1961  1991  2016  2055  2065  2212  2260  2327  2380  2541  2690  2706  2711  2886  2918  2930  2997  3013  3072  3377  3510  3535  3541  3565  3572  3606  3637  3654  3899  3928  3935  3951  3969  4188  4452  4486  4506  4523  4698  4824  5003  5008  5023  5260  5275  5512  5543  5697  5757  5805  5823  5867  5905  5996  6026  6121  6127  6202  6209  6269  6429  6430  6445  6463  6580  6600  6613  6803  6885  6973  6997  7038  7040  7050  7104  7154  7230  7250  7276  7300  7308  7408  7436  7508  7512  7520  7564  7583  7675  7919  8095  8111  8157  8172  8439  8555  8622  8673  8701  8756  8833  8842  8983  9011  9053  9096  9123  9146  9351  9354  9474  9544  9588  9590  9633  9696  9738  9815  9964


BM 5 Result (Today) Date: 04-04-2021 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF Images

Official-PDF-bhagyamithra-kerala-lottery-result-bm-5-today-04-04-2021-keralalotteries.net

Official-PDF-bhagyamithra-kerala-lottery-result-bm-5-today-04-04-2021-keralalotteries.net

Next Bhagyamithra Lottery BM 6 Draw on 02.05.2021 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

Tomorrow draw details

Win Win Lottery W-610 Draw on 05.04.2021 @ 3.00 pm

Kerala State Lotteries Results

Bhagyamithra lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "1 crore" rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 2 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 205969 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

Kerala Lotteries Releases 72 Lakhs Bhagyamithra Lottery Ticket. Check Results Here

Kerala Lottery Result Today 04-04-2021 is Bhagyamithra Monthly lottery BM 5 Today kerala lottery result will be announced on 04/04/2021 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of BM-5 Bhagyamithra lottery today 04.04.2021 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 04 04 2021, 4.4.2021, Kerala lottery result 4-4-2021, Bhagyamithra lottery results, Kerala lottery result today Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery result, Kerala lottery result Bhagyamithra today, kerala lottery BHagyamithra today result, Bhagyamithra kerala lottery result, Bhagyamithra lottery BM 5 results 04-04-2021, Bhagyamithra lottery BM 5 live Bhagyamithra lottery BM-5, Bhagyamithra lottery, 4/4/2021 kerala lottery today result Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery bm-5 04/04/2021, today Bhagyamithra lottery result, Bhagyamithra lottery today result, Bhagyamithra lottery results today, today kerala lottery result Bhagyamithra, kerala lottery results today Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery today, today lottery result Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.