കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Tuesday, September 14, 2021

Kerala Thiruvonam Bumper BR 81 Prize Structure 2021

Kerala State Lottery Result

തിരുവോണം ബമ്പർ 2021

Onam Bumper 2021 Lottery Draw Date 19-09-2021

Thiruvonam Bumper 2021 ticket price

Kerala State Lottery Thiruvonam Bumper 2021 is launching shortly. The first prize of Rs 12 crore can be won from this Onam Bumper. Kerala Thiruvonam bumper lottery BR-81 sales starting from July 22, 2021. Onam bumper 2021 lottery ticket price is ₹300/- only. The Hon'ble Finance Minister K. Balagopal will inaugurate the sale of the Thiruvonam bumper lottery at Gorkhy Bhavan, Thiruvananthapuram. 

Kerala Thiruvonam Bumper BR 81 Ticket 2021 Result of Onam Bumper Keralalotteries.net

Onam Bumper 2021 ticket price

Kerala Lotteries Results

ഓണം ബംബർ 2021

Thiruvonam Bumper Result 2021

The first prize of the Thiruvonam bumper is Rs 12 crore. The second prize is Rs 1 crore for six persons. The third prize is Rs 10 lakh each for 12 people. The fourth prize is Rs 5 lakh each for 12 people. The fifth prize is one lakh for the last 5 digits. And many other gifts worth crores of rupees. Thiruvonam Bumper Result 2021 will be officially announced the next month on 19-09-2021. Onam Bumper 2021 Result Live at 3 pm 19.09.2021. Kerala State Lottery Loyal, Transparent and Popular.കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം.
 
latest-kerala-next-bumper-thiruvonam-bumper-lottery-2021-br-81-details-keralalotteries.net

Kerala Thiruvonam Bumper 2021

Prize Structure of Kerala Thiruvonam Bumper 2021

Kerala Thiruvonam Bumper BR 81 Prize Structure 2021 Result of Onam Bumper Keralalotteries.net

Kerala lottery result Onam bumper 2021

Category of Winning Prize Amount

1st Winning Prize
Rs.12,00,00,000/- [ Twelve Crore ]

Consolation Winning Prize
Rs.5,00,000/- [ Five Lakhs ]

2nd Winning Prize
Rs.1,00,00,000/- [ 1 Crore ]

3rd Winning Prize
Rs.10,00,000/- [ Ten Lakhs ]

4th Winning Prize
Rs.5,00,000/- [ Five Lakhs ]

5th Winning Prize
Rs.1,00,000/- [ One Lakh ]

6th Winning Prize
Rs.5,000/- [ Five Thousand ]

7th Winning Prize
Rs.3,000/- [ Three Thousand ]

8th Winning Prize
Rs.2,000/- [ Two Thousand ]

9th Winning Prize
Rs.1,000/- [ Thousand ]


The Thiruvonam bumper lottery 2021 of the state lottery department will be released by Finance Minister K Balagopal. Onam bumper lottery 2021 worth Rs 300 will be drawn on September 19. The first prize is Rs 12 crore. Six people will get Rs 1 crore each as the second prize. The third prize of Rs 10 lakh will be given to two people in each series for a total of 12 people. The fourth prize will be Rs 5 lakh each for 12 people. The fifth prize is Rs 1 lakh each for 108 people. The sixth prize is Rs 5,000, the seventh prize is Rs 3,000, the eighth prize is Rs 2,000 and the ninth prize is Rs 1,000. Five people will get Rs 5 lakh each as a consolation prize. Click on the Upcoming lottery link for more information on the weekly lottery that was discontinued due to the recent restrictions.


 
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ തിരുവോണം ബംബർ ഭാഗ്യക്കുറി കുറി ധനമന്ത്രി കെ ബാലഗോപാൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും. 300 രൂപ വിലയുള്ള തിരുവോണം ബംബർ ഭാഗ്യക്കുറി സെപ്റ്റംബർ 19ന് നറുക്കെടുക്കും. 12 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി നൽകുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായി ആറു പേർക്ക് ഓരോ കോടി രൂപ വീതം ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപ ഓരോ പരമ്പരയിലും രണ്ടു പേർക്ക് വീതം ആകെ 12 പേർക്ക് ലഭിക്കും. നാലാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം 12 പേർക്ക് ലഭിക്കും. അഞ്ചാം സമ്മാനമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം 108 പേർക്ക് ലഭിക്കും വിധം ആണ് സമ്മാന ഘടന. കൂടാതെ ആറാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപ, ഏഴാം സമ്മാനം 3000 രൂപ, എട്ടാം സമ്മാനം 2000 രൂപ, ഒമ്പതാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപ എന്നിവയുമുണ്ട്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം അഞ്ച് പേർക്കും ലഭിക്കും. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം നിർത്തിവച്ചിരുന്ന പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ നറുക്കെടുപ്പിന്ടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനായി Upcoming lottery എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.